[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng Đông Á như thế nào?

Tại ngân hàng Đông Á trong kì hạn 1 tháng (Tuần 1 đến tuần 3) hiện đang có mức lãi suất là 0,29%/năm. Còn trong kỳ hạn 1 – 5 tháng đây nếu lấy lãi suất cuối kỳ hiện đang có mức lãi suất 5,5 %, mức lãi suất hàng tháng dao động từ 5,35 – 4,45%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng mức lãi suất tiền gửi ở mức 7%/năm hàng tháng, mức lãi 7,05% tính theo quý, 7,1% đối với trường hợp lấy lãi vào cuối kỳ.

Xem cách tính lãi suất tiết kiệm ngân hàng Đông Á

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm)  x  Số ngày gửi /360 ngày

Hoặc tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (% 1 năm)/12 x Số tháng gửi

Ví dụ: Bạn gửi 20 triệu đồng trong kỳ hạn 6 tháng với lãi suất tiết kiệm được ấn định là 7,0% nếu nhận cuối kì.

Khi đó số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 20.000.000 x 7.00%/12 x 6 = 700.000 VNĐ

[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng Đông Á như thế nào?

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)

Kỳ hạn Lãi suất
Hàng Tháng Hàng Quý Cuối Kỳ
7 ngày 0,29%
14 ngày 0,29%
21 ngày 0,29%
1 tháng 5,00%
2 tháng 4,99% 5,00%
3 tháng 4,98% 5,00%
4 tháng 4,97% 5,00%
5 tháng 4,96% 5,00%
6 tháng 6,90% 6,94% 7,00%
7 tháng 6,98% 7,10%
8 tháng 6,96% 7,10%
9 tháng 7,03% 7,07% 7,20%
10 tháng 7,01% 7,20%
11 tháng 6,99% 7,20%
12 tháng 7,16% 7,20% 7,40%
13 tháng 7,33% 7,60%
18 tháng 7,22% 7,27% 7,60%
24 tháng 7,10% 7,14% 7,60%
36 tháng 6,87% 6,91% 7,60%